Política de Privacitat

Aquesta Política de Privadesa ha estat desenvolupada tenint en compte el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal en vigor, així com pel Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del consell del 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la circulació d’aquestes dades, d’ara endavant el RGPD.

Aquesta Política de Privadesa té per objecte posar en coneixement dels titulars de les dades personals, respecte dels quals s’està recollint informació, els aspectes específics relatius al tractament les seves dades, entre altres coses, les finalitats dels tractaments, les dades de contacte per exercir els drets que us assisteixen, els terminis de conservació de la informació i les mesures de seguretat entre altres coses.

Responsable del Tractament

Denominació: ANA RUBERT AVANÇAT
Adreça: Carrer del Doctor Murillo, 7 A, 08172 Sant Cugat del Vallès
Telèfon de contacte: 936 751 212
Correu electrònic: info@clinicadentalrubert.com

Tractaments de dades

Les dades de caràcter personal que se sol·licitin, si escau, consistiran únicament en aquelles estrictament imprescindibles per identificar i atendre la sol·licitud realitzada pel titular dels mateixos, en endavant l’interessat. Aquesta informació serà tractada de manera lleial, lícita i transparent en relació amb linteressat. D’altra banda, les dades personals seran recollides per a finalitats determinades explícites i legítimes, i no seran tractades ulteriorment de manera incompatible amb aquests fins.

Les dades recollides de cada interessat seran adequades, pertinents i no excessives en relació a les finalitats corresponents per a cada cas, i seran actualitzades sempre que sigui necessari.

El titular de les dades serà informat, amb caràcter previ a la recollida de les seves dades, dels extrems generals regulats en aquesta política per tal que pugui prestar el consentiment exprés, precís i inequívoc per al tractament de les seves dades, d’acord amb les següents aspectes.

Finalitats del tractament

Les finalitats explícites per a les quals es duen a terme cadascun dels tractaments estan recollits en les clàusules informatives incorporades a cadascuna de les vies de presa de dades (formularis web, newsletter…).

No obstant això, les dades de caràcter personal de l’interessat seran tractades amb la finalitat exclusiva de proporcionar-los una resposta efectiva i atendre les sol·licituds practicades per l’usuari, especificades juntament amb l’opció, el servei, el formulari o el sistema de presa de dades que el titular utilitzi.

Legitimació

Per regla general, previ al tractament de les dades personals, ANA RUBERT AVANÇAT obté el consentiment exprés i inequívoc del titular, mitjançant la incorporació de clàusules de consentiment informat en els diferents sistemes de recollida d’informació.

Això no obstant, en cas que no es requereixi el consentiment de l’interessat, la base legitimadora del tractament en què s’empara ANA RUBERT AVANÇAT és l’existència d’una llei o norma específica que autoritzi o exigeixi el tractament tractament de les dades de l’interessat.

Destinataris

Per regla general, ANA RUBERT AVANÇAT no procedix a la cessió o comunicació de les dades a terceres entitats, excepte les requerides legalment, no obstant, en cas que fos necessari, aquestes cessions o comunicacions de dades es informen l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida de dades personals.

Procedència

Per regla general, les dades personals es recullen sempre directament de linteressat, no obstant, en determinades excepcions, les dades poden ser recollides a través de terceres persones, entitats o serveis diferents de linteressat. En aquest sentit, aquest extrem serà traslladat a l’interessat a través de les clàusules de consentiment informat contingudes a les diferents vies de recollida d’informació i dins d’un termini raonable, una vegada obtingudes les dades, i més tard d’aquí a un mes.

Terminis de conservació

La informació recollida de l’interessat serà conservada mentre sigui necessària per complir amb la finalitat per a la qual van ser recollides les dades personals, de manera que, una vegada complerta la finalitat, les dades seran cancel·lades. Aquesta cancel·lació donarà lloc al bloqueig de les dades conservant-se únicament a disposició de les AAPP, jutges i tribunals, per atendre les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes, complert el termini esmentat es procedirà a la destrucció de la informació .

Dades de navegació

En relació a les dades de navegació que es puguin tractar a través del lloc web, en cas que es recullden dades sotmeses a la normativa, es recomana consultar la Política de Cookies publicada al nostre lloc web. Drets dels interessats: La normativa en matèria de protecció de dades atorga una sèrie de drets als interessats o titulars de les dades, usuaris del lloc web o usuaris dels perfils de les xarxes socials de ANA RUBERT AVANÇAT.

Aquests drets que assisteixen a les persones interessades són els següents:

  • Dret d’accés: dret a obtenir informació sobre si les vostres pròpies dades estan sent objecte de tractament, la finalitat del tractament que s’estigui realitzant, les categories de dades que es tracti, els destinataris o categories de destinataris, el termini de conservació i l’origen de les dades esmentades.
  • Dret de rectificació: dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes.
  • Dret de supressió: dret a obtenir la supressió de les dades personals.
  • Dret d’oposició: dret a oposar-se a un determinat tractament basat en el consentiment de l’interessat.
  • Dret de limitació: dret a obtenir la limitació del tractament de les dades.
  • Dret a la portabilitat: dret a obtenir les dades en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica, ia transmetre’ls a un altre responsable del tractament conforme a la normativa de protecció de dades.< /li>

Així mateix, l’interessat té dret a presentar una reclamació davant de l’autoritat de control competent. Els interessats podran exercitar els drets indicats, adreçant-se a info@clinicadentalrubert.com mitjançant escrit, tramès a la següent adreça: Carrer del Doctor Murillo, 7 A, 08172 Sant Cugat del Vallès indicant a la línia d’Assumpte el dret que desitja exercitar i adjuntant document acreditatiu de la identitat (pe DNI).

En aquest sentit, ANA RUBERT AVANÇAT atendrà la seva sol·licitud tan aviat com sigui possible i tenint en compte els terminis previstos a la normativa en matèria de protecció de dades.

CLINICA DENTAL

Dra.A.Rubert

Adreça: C/ Doctor Murillo, 7 A
08172 Sant Cugat del Vallès:
Geolocalització Google
Telèfon: 93 675 12 12
EMail: info@clinicadentalrubert.com